Hylaeus rinki (Gorski, 1852)

Male (head)

© Bogdan Tomozii