Hylaeus brevicornis Nylander, 1852

Male

© Bogdan Tomozii