Bombus wurfleini Radoszkowski, 1859

Queen (habitus)

Worker (habitus)

Male (habitus)

Worker on Lupinus sp.

© Bogdan Tomozii