Hylaeus rinki (Gorski, 1852)

 
Male (head)
 

© Copyright Bogdan Tomozii