Bombus wurfleini Radoszkowski, 1859

Worker on Lupinus sp.
 

© Copyright Elena Cenusa