Hylaeus brevicornis Nylander, 1852

Male 


© Copyright Bogdan Tomozii